Από το Νοέμβριο του 2010, ο Σύλλογος διαθέτει δικό του ενημερωτικό Δελτίο που διακινείται ηλεκτρονικά σε όλους τους Υποτρόφους και σε πολλούς επίλεκτους παραλήπτες.

Οι ΕΠΙ-θέσεις προβάλλουν το έργο και τη δραστηριότητα του Συλλόγου και φιλοξενούν άρθρα υποτρόφων πάνω σε θέματα της σύγχρονης κοινωνικής ζωής αναπτύσσοντας θέσεις, απόψεις και καινοτόμες προτάσεις.

Το Newsletter εκδίδεται κάθε δύο μήνες και ήδη έχουν κυκλοφορήσει 10 και ένα έξτρά τεύχος.